Инструкция за монтаж и експлоатация на Модул „Контролер”

  1. Предназначение на продукта

Модул „Контролер“ е предназначен за вграждане във врати с електромеханични брави.

 

  1. Описание на продукта

Модул „Контролер“ има следния състав:

Ø  платка iPS_Controller_a.b (a.b – версия на платката)

Ø  носеща конзола  с дистанционери

 

2.1 Функционалност:

Ø  управление на електромеханична брава

Ø  режим на работа – ръчен и автоматичен – избора става чрез Бутон

Ø  звукова и светлинна сигнализация

Ø  управление чрез безконтактна карта

Ø  управление чрез мобилен телефон (необходим е допълнителен модул iPS_M66)

Ø  управление чрез пръстов отпечатък (необходим е допълнителен модул)

Ø  интеграция със Solid Smart Control

Ø  Active Security – вградена алармена система, следяща магнитния датчик, вибрационния датчик и датчикът в механичната брава и издаваща звукова сигнализация /сирена/

Ø  отключване на вратата чрез бутон /светодиодна индикация на бутона  показваща състоянието на вратата – заключено или отключено/

Ø  избор на режим за бутона /активен или неактивен/

Ø  избор на времето, след което вратата автоматично се самозаключва в автоматичен режим

Ø  забрана за влизане в сервизен режим при заключена врата

 

  1. Режими на работа

Системата има три режима на работа: автоматичен, ръчен и сервизен. Превключването от единия ръчен в автоматичен режим става чрез натискане и задържане на бутона  (фиг.1) за време 5 сек. Чрез кратко натискане на Бутон 1 (около 1 сек.) се проверява режима, в който се намира вратата в момента.

1 звуков сигнал – Автоматичен режим;

звукови сигнала – Ръчен режим.

3.1 Автоматичен режим

В автоматичен режим модулът заключва вратата посредством нейната електро-механична брава, определено време след нейното затваряне.

Времето, след което вратата се самозаключва може да се регулира ако е наличен Solid Smart Control (SSC). Модулът отключва вратата (електро-механичната брава) посредством безконтактна карта - безконтактната карта (мобилен телефон, пръстов отпечатък, бутон)

 

Важно: За автоматично заключване на вратата трябва да има програмирани най-малко 2 бр. работни  карти.

3.2 Ръчен режим

В ръчен режим на работа заключването и отключването на електро-механична брава става посредством безконтактна карта (мобилен телефон, пръстов отпечатък, бутон).

 

3.3 Сервизен режим

Използва се за изтриване на карти, програмиране на карти и програмиране на параметрите на системата. Модулът трябва да е в режим „Ръчен”. Преминаването в сервизен режим става чрез Карта за програмиране.

При поставяне на Карта за програмиране контролера издава толкова на брой звукови сигнала, колкото е броя на картите програмирани в паметта /работни карти/.

 

Важно: Вратата не може да влезе в сервизен режим ако е заключена.

 

1.      Сигнализации

 

4.1 Звукова сигнализация

 

Действие

Звуков сигнал

Влизане в сервизен режим чрез карта за програмиране

Постоянен звуков сигнал

Програмиране на администраторски телефон / Автоматичен режим + Карта за програмиране + Натискане на бутона за 5 сек./

Накъсан звуков сигнал

Поставяне на непрограмирана безконтактна карта

Три последователни звукови сигнала

Ниско напрежение на акумулатора

При отключване на врата се чуват3 звукови сигнала

 

4.2 Светлинна сигнализация

Действие

Светлинен сигнал

Влизане в сервизен режим чрез карта за програмиране

Постоянен светлинен сигнал

Програмиране на администраторски телефон / Автоматичен режим + Карта за програмиране + Натискане на бутона за 5 сек./

Прекъснат светлинен сигнал

Поставяне на непрограмирана безконтактна карта

Три последователни светлинни сигнала

Ниско напрежение на акумулатора

При отключване на врата 3 последователни светлинни сигнала

 

  1. Бутон за включване/изключване на  акумулатора.

Целта на бутона е да може акумулатора да се включва и изключва. Бутона играе ролята на ключ. Когато е натиснат акумулатора е включен. Когато не е натиснат акумулатора е изключен.

Важно: От производство акумулатора идва изключен.

Доп. информация

Статия номер:
1
Категория:
Рейтинг (Гласове):
(1857)

Свързани статии