Инструкция за експлоатация на Модул „Управление чрез мобилен телефон - SolidMobileKey”

1. Предназначение на модула

Модул „Управление чрез мобилен телефон - SolidMobileKey“ е предназначен да управлява дистанционно през мрежата на мобилен оператор отключването и заключването на електромеханичната брава, както и администрирането и обратната връзка с вратата.

2. Нива на достъп

- Администратор

Администраторът е един. Той разполага с пълната функционалност по отношение на администрирането на вратата – даване и отнемане на достъп, получаване на обратна информация от вратата.

- Потребител

Потребителите могат да отключват и заключват вратата

3. SIM карта

За изправна работа на модула трябва да бъде премахнат ПИН кода на SIM картата и тя да бъде активирана.

SIM картата се поставя в слот SIM карта.. След поставяне на SIM картата е необходимо рестартиране на контролера от захранване (изключване на основно захранване и акумулатор).

4.Задаване на администратор

• Контролера се превключва в автоматичен режим на работа.

• С помощта на “Карта за програмиране” контролера се поставя в сервизен режим (чува се постоянен звуков сигнал).

• Бутонът се натиска продължително около 5 сек., докато светодиода започне да примигва и звуковата сигнализация стане накъсана. Това означава, че модулът се намира в режим “Установяване на администратор”.

• Собственикът набира номера на вратата от мобилния си телефон, който ще бъде администратор. Изгражда се връзката. Модул „Управление чрез мобилен телефон“ прекъсва връзката и светодиода спира да мига и звуковата сигнализация също прекъсва. Така администраторският номер е установен.

• Получава се кратко съобщение, потвърждаващо регистрацията на администратор: DCU: Ad, +359888123456

Важно: Вратата не може да влезе в сервизен режим ако е заключена.

5. Команди за администриране на вратата

Всички команди се изпращат към вратата като кратко съобщение на латиница.

AU,+359xxxxxxxxx – добавяне на телефонен номер

DU,+359xxxxxxxxx – премахване на телефонен номер

FB,ON – Активира SMS-ите при отключване на вратата

FB,OFF – Спира SMS-ите при отключване на вратата

SV – Връща състоянието на сензорите и настройките на вратата.

SO,ON – Активира звукова сигнализация при отваряне на вратата

SO,OFF - Деактивира звукова сигнализация при отваряне на вратата

SAx – изпраща SMS ALARM на още x поредни номера след администратора (х е от 0 до 4)

CY,x – Активира SMS при отваряне с карта х

CN,x – Спира SMS при отваряне с карта х

NY,xxxxxxxxxxxx – Активира SMS при отваряне с телефон ххххххххххх

NN,xxxxxxxxxxx – Спира SMS при отваряне с телефон хххххххххххх

XA,ON – Активира SMS при отваряне с администраторски телефон

XA,OFF– Спира SMS при отваряне с администраторски телефон

BN,ON – Активира бутона

BN,OFF – Деактивира бутона

BT,ON-Активира SMS-ите при отключване на вратата с бутон

BT,OFF-Спира SMS-ите при отключване на вратата с бутон

R – Връща регистрираните мобилни телефони

M – Активира ръчен режим на работа

Z – Активира автоматичен режим на работа

DEL ALL – Премахва всички телефонни номера без администратора

AL,ON – Активира сирената. При алармено събитие сирената ще свири.

AL,OFF – Деактивира сирената. При алармено събитие сирената няма да свири.

TS – Тест на сирената

LOCK – заключва вратата

UNLOCK – отключва вратата

Препоръчваме за улеснение при администрирането на вратата да използвате разработеното приложение Solid MobileKEY. За повече информация посетете www.solid55.com

Доп. информация

Статия номер:
3
Категория:
Рейтинг (Гласове):
(2321)